Публічна оферта

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
м. Київ, Україна, 2021 рік

Фізична особа-підприємець Моралес Коросо Любов Юріївна (надалі – Виконавець), яка діє на підставі господарської правосуб’єктності, з однієї сторони,
та
фізична особа, кінцевий споживач (надалі – Замовник), з другої сторони,
разом (надалі – Сторони), а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про надання консультаційних послуг (надалі – Договір) про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні, навчальні послуги з питань психології, (надалі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти і своєчасно оплатити Послуги на умовах даного Договору.
1.2. Предметом договору є користування сайтом, а також Послугами, які пропонуються на сайті: http://corozo-psychology.com й інших сайтах ФОП Моралес Коросо Любов Юріївни, ІПН 3471803941, телефон +38(063)-749-94-00.
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надавати Замовнику Послуги згідно переліку та плану надання послуг, що визначаються Сторонами.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1 Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за цим Договором.
2.2.2. Приймати від Замовника замовлення на додаткові Послуги.
2.2.3. Залучати до надання Послуг третіх осіб, залишаючись відповідальним за його дії, як за свої власні.
2.3. Замовник зобов’язується:
2.3.1. Приймати від Виконавця Послуги, що надаються в рамках даного Договору.
2.3.2. Своєчасно, в повному обсязі та в обумовлені цим Договором строки оплатити надані Послуги.
2.3.3. Надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, необхідну для належного виконання останнім Послуг відповідно до потреб Замовника, а також виконувати інші взаємодії, передбачені цим Договором. У разі ненадання або надання не в повному обсязі такої інформації, невиконання передбачених Договором, Виконавець звільняється від відповідальності щодо строків та якості наданих Послуг.
2.4. Замовник має право вимагати від Виконавця своєчасного виконання Послуг, за умови належного виконання Замовником своїх зобов’язань згідно п. 2.3.1, п. 2.3.2 та п.2.3.3 цього Договору.
3. РОЗМІР, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
3.1. Загальний розмір Оплати та порядок її здійснення погоджується Сторонами.
3.2. Оплата здійснюється Замовником на умовах 100% передоплати не менше як за 24 години до надання Послуг, шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
3.3. Сторони встановили, що всі розрахунки по Договору будуть здійснюватися у національній грошовій одиниці України – гривні.
3.4. Оплата здійснюється Замовником на підставі цього Договору.
3.5. У випадку придбання пакету послуг на сайті, в момент оформлення замовлення, відбувається разове списання суми вартості обраних послуг.
3.6. Ми лишаємо за собою право на виставлення претензії щодо порушення встановлених термінів оплати послуг. У випадку неможливості списання грошових коштів з Вашої платіжної картки або платежу, ми маємо право не починати надання Послуг або призупиняємо їх надання до повного надання послуг.
4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ СТОРОНАМИ
4.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді онлайн або офлайн зустрічей при особистій присутності Замовника або в формі дистанційного відтворення (курси) на пристрої Замовника.
4.2. Будь-які разові послуги або пакети послуг, придбавши на сайті, можуть бути запропоновані на визначений термін. У такому випадку, по закінченню вказаного терміну, надання послуг завершиться автоматично в момент закінчення вказаного періоду надання послуг, дії з Вашої сторони, направлені на закінчення послуг, не вимагаються.
5. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. У випадку раннього бронювання Послуги, датою оформлення Послуги вважається дата здійснення Вами першого платежу.
5.2. Для отримання повернення грошових коштів, зв’яжіться з Виконавцем й оформіть запит на повернення у встановленому порядку.
5.3. Для відмови від Послуги й оформлення повернення, повідомте Виконавця не менш як за 24 години до моменту надання Послуг на адресу support@corozo-psychology.com або зверніться за номером телефону, що вказаний на сайті.
5.4. Для оформлення повернення, обов’язково повідомте Виконавцю: ПІБ, email, вкажіть, яку саме послугу обирали, дату замовлення, причину відмови від надання Послуг, а також іншу необхідну інформацію.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
6.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.
6.3. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.
6.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.
6.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
7.2. Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.
7.3. Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця
7.4. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
+380 63 749 94 00
support@corozo-psychology.com
ФОП МОРАЛЕС КОРОСО ЛЮБОВ ЮРІЇВНА
Публічна оферта
Made on
Tilda